Διαγωνισμοί

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ SUPER_KIKI

Η εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΠΑ ΛΑΜΔΑ ΩΜΕΓΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Π.Ράλλη 10, 11855, με ΑΦΜ: 800619900- ΔΟΥ: Ά Αθηνών, (στο εξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) προωθητικό διαγωνισμό.

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της κλήρωσης και ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Προγράμματος.

ΟΡΟΙ

1. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από 01/04/2022 έως και 01/08/2022 (κάθε Παρασκευή που συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το χρονικό διάστημα) και ώρα 24:00 (εφεξής «Διάρκεια»). H

Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει ή να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού με προηγούμενη ανακοίνωσή της μέσα από το προφίλ της Influencer @super_kikii.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκων απαιτείται συναίνεση του ασκούντος την επιμέλεια ή την δικαστική συμπαράσταση αυτών, η οποία δύναται να ζητηθεί από την Διοργανώτρια σε έγγραφη μορφή οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της Influencer @super_kikii καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β’) βαθμού και οι σύζυγοί τους.

3. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει σωρευτικά να ακολούθησει τα παρακάτω τρία βήματα: Α) Να κάνει follow την σελίδα της Influencer στο Instagram με το προφίλ @super_kikii και β) να έχει παρακολουθήσει τα story της Influencer @super_kikii την ημέρα του διαγωνισμού (δηλ. την εκάστοτε Παρασκευή). Για την συμμετοχή, θα πρέπει να τηρηθούν πιστά οι όροι χρήσης της Ιστοσελίδας Instagram και οι συμμετέχοντες δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε χρέωση.

4. Όλοι οι Συμμετέχοντες καταχωρούνται αμέσως σε λίστα με βάση τα στοιχεία του προφίλ τους στο ως άνω μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

5. Συνολικά θα αναδεικνύεται ένας (1) νικητής ανά εβδομάδα βάσει κληρώσεων που θα διεξάγονται (μεταξύ των συμμετεχόντων που συμμετείχαν από την προηγούμενη Παρασκευή και ώρα 00:01 έως 23:59) κάθε Παρασκευή και ώρα 24:00 καθ΄ όλη την διάρκεια της παρούσας. Στην κάθε κλήρωση η οποία θα λαμβάνει χώρα από την influencer @super_kikii έχουν δικαίωμα να παρίστανται με ηλεκτρονικά μέσα (Instagram live streaming) όλοι οι συμμετέχοντες. Έκαστος νικητής κερδίζει το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ. Η καταβολή του επάθλου θα γίνει είτε με μετρητά είτε σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο νικητής σε Ελληνικό Τραπεζικό ίδρυμα ή και σε νομίμως λειτουργούσα Τράπεζα του Εξωτερικού. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την ανάδειξη εκάστου νικητή και πριν την καταβολή, η Διοργανώτρια θα προβεί σε κάθε νόμιμη παρακράτηση τυχόν φόρων και τελών που θα αποδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο και των δαπανών αποστολής (σε περίπτωση διαφορετικής τράπεζας).

6. Έκαστος νικητής κερδίζει το ανωτέρω αναφερόμενο Δώρο που αποτελείται από τις προπεριγραφόμενες παροχές. Το δώρο αυτό είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η άρνηση παραλαβής του δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου.

7. Οι κατά την παραπάνω διαδικασία νικητές θα ειδοποιηθούν από την influencer (super_kikii) δια μηνύματος στην προσωπική σελίδα που διατηρούν στο μέσο Instagram και η οποία αναδείχθηκε ως νικήτρια. Με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή είναι η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας του ιδίου κατά την ημεροχρονολογία που θα καθορίσει η Influencer @super_kikii στο σχετικό μήνυμα, η γνωστοποίηση του ΑΦΜ και των στοιχείων του νικητή. Σε περίπτωση που εντός 72 ωρών από την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, κάποιος εκ των νικητών δεν απαντήσει ή αρνηθεί την παραλαβή του δώρου ή σε περίπτωση που δεν προσέλθει για παραλαβή του δώρου κατά την καθορισθείσα από την Influencer @super_kikii ημεροχρονολογία, τότε το δώρο ακυρώνεται για τον νικητή και θα επαναληφθεί η κλήρωση. Ο νικητής δεν έχει δικαίωμα μετά την πάροδο 72 ωρών από την σχετική ειδοποίησή του να ζητήσει την παράδοση του δώρου.

8.  Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του  ανεπιφύλακτη συναίνεση στην χρήση ευαίσθητων ή μη, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την καταχώρηση τους αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, από την Διοργανώτρια. Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η Διοργανώτρια, ενώ παράλληλα τα παραπάνω δεδομένα  συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων (database) που θα τηρεί η Διοργανώτρια και η συνεργαζόμενη με αυτήν – για τους σκοπούς συλλογής των στοιχείων- συνεργαζόμενη εταιρεία και η οποία θα διαγραφεί μετά την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων και την παραλαβή των δώρων από όλους τους νικητές. Σκοπός δημιουργίας του αρχείου είναι η ανάδειξη των νικητών του παραπάνω διαγωνισμού και τα στοιχεία όλων των συμμετεχόντων με την επιφύλαξη των στοιχείων των νικητών θα διαγράφονται αμέσως μετά το πέρας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία μόνο των νικητών θα παραμείνουν στην βάση δεδομένων για το διάστημα που απαιτείται εκ των ισχυόντων φορολογικών διατάξεων. Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και διόρθωσης των στοιχείων τους και αντίρρησης, καθώς και αίτησης διαγραφής τους αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, οποτεδήποτε με απλή ηλεκτρονική επιστολή προς την ηλεκτρονική διεύθυνση info@klw.gr ή με έγγραφη επιστολή στην διεύθυνση της Διοργανώτριας. Η

Διοργανώτρια θα λάβει όλα τα απαιτούμενα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την συμμόρφωσή της με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό Νόμο 4624/2019 για την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων. Τα στοιχεία που θα καταχωρηθούν δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα, δεν μεταβιβάζονται εκτός Ελλάδος και Κύπρου και δεν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας ή αποθήκευσης για άσχετους σκοπούς. Όλοι όσοι συνεργάζονται με την Διοργανώτρια εταιρεία αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Διοργανώτρια: • να τηρούν εχεμύθεια, • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας, • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR και να διαγράφουν το σύνολο των στοιχείων μετά την ανάδειξη του νικητή.

9. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, κατά την απόλυτη κρίση της. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στο Site της.

10. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση δήλωσης άσχετων με το συμμετέχοντα στοιχείων ή χρήσης διαδικτύου τρίτου προσώπου και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση χρήσης του διαδικτύου από ανήλικο, δίχως την ρητή συναίνεση του γονέα – κηδεμόνα του.

11. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου δώρου. Η Διοργανώτρια και οι συνεργάτες της δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

12. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του αλλά και χρήσης του δώρου μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για απεριόριστο χρονικό διάστημα κατά την διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας. Περαιτέρω αναγνωρίζουν ότι τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν από την Influencer με δημόσια ανάρτηση του νικητή μέσω story στο προσωπικό της προφίλ. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για προωθητικούς σκοπούς και να ανακοινώσει δια του τύπου ή μέσω του διαδικτύου ή σε εκπομπές του σταθμού τα ονοματεπώνυμα των νικητών του διαγωνισμού ενώ η  συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

13. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

14. Οι συμμετέχοντες όσο και ο νικητής μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με την Διοργανώτρια στο 211 212 3800 για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν  λεπτομέρειες για το διαγωνισμό η/και για το δώρο τους όπως επίσης και για την ακύρωση της συμμετοχής τους.

15. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό  συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Ιστοσελίδας, των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας Instagram καθώς και τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Φόρμα επικοινωνίας