Διαγωνισμοί

 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - SOULA GLAM

Η εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΠΑ ΛΑΜΔΑ ΩΜΕΓΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ ΕΠΕ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πέτρου Ράλλη 10), ΑΦΜ: 800619900 (στο εξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) προωθητικό διαγωνισμό.

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της κλήρωσης και ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Προγράμματος.

ΟΡΟΙ

 1. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από 01/11/2022 έως και 01/01/2023( η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα που συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το χρονικό διάστημα) (εφεξής «Διάρκεια»). H Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει ή να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού με προηγούμενη ανακοίνωσή της μέσα από το προφίλ της Influencer @soulaglamorous.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκων απαιτείται συναίνεση του ασκούντος την επιμέλεια ή την δικαστική συμπαράσταση αυτών, η οποία δύναται να ζητηθεί από την Διοργανώτρια σε έγγραφη μορφή οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της Influencer @soulaglamorous καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β’) βαθμού και οι σύζυγοί τους.
 3. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει σωρευτικά να ακολούθησει τα παρακάτω τρία βήματα: Α) Να κάνει follow την σελίδα της Influencer στο Instagram με το προφίλ @soulaglamorous και β) να κάνει follow την σελίδα της διοργανώτριας στο Instagram με το προφίλ @worldofbeautygr. Για την συμμετοχή, θα πρέπει να τηρηθούν πιστά οι όροι χρήσης της Ιστοσελίδας Instagram και οι συμμετέχοντες δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε χρέωση.
 1. Όλοι οι Συμμετέχοντες καταχωρούνται αμέσως σε λίστα με βάση τα στοιχεία του προφίλ τους στο ως άνω μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
 2. Συνολικά θα αναδεικνύεται ένας (1) νικητής ανά εβδομάδα βάσει κληρώσεων που θα διεξάγονται (μεταξύ των συμμετεχόντων που συμμετείχαν από την προηγούμενη Δευτέρα και ώρα 00:01 έως 23:59 της επόμενης Δευτέρας) κάθε Δευτέρα και ώρα 24:00 καθ΄ όλη την διάρκεια της παρούσας. Στην κάθε κλήρωση η οποία θα λαμβάνει χώρα από την influencer @soulaglamorous έχουν δικαίωμα να παρίστανται με ηλεκτρονικά μέσα (Instagram live streaming) όλοι οι συμμετέχοντες. Έκαστος νικητής κερδίζει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ. Η καταβολή του επάθλου θα γίνει είτε με μετρητά είτε σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο νικητής σε Ελληνικό Τραπεζικό ίδρυμα ή και σε νομίμως λειτουργούσα Τράπεζα του Εξωτερικού. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την ανάδειξη εκάστου νικητή και πριν την καταβολή, η Διοργανώτρια θα προβεί σε κάθε νόμιμη παρακράτηση τυχόν φόρων και τελών  που θα αποδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο και των δαπανών αποστολής εμβασμάτων (σε περίπτωση διαφορετικής τράπεζας).
 3. Έκαστος νικητής κερδίζει το ανωτέρω αναφερόμενο Δώρο που αποτελείται από τις προπεριγραφόμενες παροχές. Το δώρο αυτό είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η άρνηση παραλαβής του δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου.
 4. Οι κατά την παραπάνω διαδικασία νικητές θα ειδοποιηθούν από τηνΔιοργανώτρια (worldofbeautygr) δια μηνύματος στην προσωπική σελίδα που διατηρούν στο μέσο Instagram  μέσω της οποίας αναδείχθηκαν νικητές.  Με την αποστολή προσωπικού ηλεκτρονικού μηνύματος τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή είναι η επικοινωνία με την Εταιρεία εντός 72 ωρών στα στοιχεία που θα υποδειχθούν και η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας του ιδίου του νικητή κατά την ημεροχρονολογία που θα καθορίσει η Διοργανώτρια (worldofbeautygr) στο σχετικό μήνυμα και επιπλέον η γνωστοποίηση του ΑΦΜ και των προσωπικών στοιχείων του νικητή. Σε περίπτωση που εντός 72 ωρών από την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, κάποιος εκ των νικητών δεν απαντήσει ή αρνηθεί την παραλαβή του δώρου ή σε περίπτωση που δεν προσέλθει για παραλαβή του δώρου κατά την καθορισθείσα από την Διοργανώτρια (worldofbeautygr) ημεροχρονολογία, τότε το δώρο ακυρώνεται για τον νικητή και θα επαναληφθεί η κλήρωση. Ο νικητής δεν έχει δικαίωμα μετά την πάροδο 72 ωρών από την σχετική ειδοποίησή του να ζητήσει την παράδοση του δώρου. 
 5. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του ανεπιφύλακτη συναίνεση στην χρήση  ευαίσθητων ή μη, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την καταχώρηση τους αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, από την Διοργανώτρια. Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η Διοργανώτρια, ενώ παράλληλα τα παραπάνω δεδομένα  συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων (database) που θα τηρεί η Διοργανώτρια και η συνεργαζόμενη με αυτήν – για τους σκοπούς συλλογής των στοιχείων- συνεργαζόμενη εταιρεία και η οποία θα διαγραφεί μετά την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων και την παραλαβή των δώρων από όλους τους νικητές. Σκοπός δημιουργίας του αρχείου είναι η ανάδειξη των νικητών του παραπάνω διαγωνισμού και τα στοιχεία όλων των συμμετεχόντων με την επιφύλαξη των στοιχείων των νικητών θα διαγράφονται αμέσως μετά το πέρας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία μόνο των νικητών  θα παραμείνουν στην βάση δεδομένων για το διάστημα που απαιτείται εκ των ισχυόντων φορολογικών διατάξεων.  Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και διόρθωσης των στοιχείων τους και αντίρρησης, καθώς και αίτησης διαγραφής τους αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, οποτεδήποτε με απλή ηλεκτρονική επιστολή προς την ηλεκτρονική διεύθυνση info@worldofbeauty.gr ή με έγγραφη επιστολή στην διεύθυνση της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια θα λάβει όλα τα απαιτούμενα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την συμμόρφωσή της με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και τον εφαρμοστικό Νόμο 4624/2019 για την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων. Τα στοιχεία που θα καταχωρηθούν δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα, δεν μεταβιβάζονται εκτός Ελλάδος και δεν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας ή αποθήκευσης για άσχετους σκοπούς. Όλοι όσοι συνεργάζονται με την Διοργανώτρια εταιρεία αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Διοργανώτρια: • να τηρούν εχεμύθεια, • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας, • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR και να διαγράφουν το σύνολο των στοιχείων μετά την ανάδειξη του νικητή.
 6. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, κατά την απόλυτη κρίση της. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στο Site της ή με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα που διατηρεί στο Instagram.
 7. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση δήλωσης άσχετων με το συμμετέχοντα στοιχείων ή χρήσης διαδικτύου και σελίδων εκ μέρουςτρίτου προσώπου και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση χρήσης του διαδικτύου από ανήλικο, δίχως την ρητή συναίνεση του γονέα – κηδεμόνα του. Τα στοιχεία του νικητή θα πρέπει ταυτοποιούνται μέσω της απάντησης από την προσωπική του σελίδα στο Instagram. Εάν οποιοσδήποτε τρίτος χρησιμοποιεί την σελίδα του νικητή και έχει πρόσβαση στους κωδικούς του, σε περίπτωση που καρπωθεί το δώρο η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε έχει υποχρέωση επαναπαράδοσης του Δώρου.
 8. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου δώρου. Η Διοργανώτρια και οι συνεργάτες της δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
 9. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως στους συμμετέχοντες για απεριόριστο χρονικό διάστημα κατά την διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας. Περαιτέρω αναγνωρίζουν ότι τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν από την Influencer με δημόσια ανάρτηση των στοιχείων προφίλ (Instagram) του νικητή μέσω story στο προσωπικό της προφίλ. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για προωθητικούς σκοπούς και να ανακοινώσει δια του τύπου ή μέσω του διαδικτύου ή σε εκπομπές Σταθμών τα ονοματεπώνυμα των νικητών του διαγωνισμού ενώ η συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.
 10. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
 11. Οι συμμετέχοντες όσο και ο νικητής μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με την Διοργανώτρια στο 211 212 3800 για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για το διαγωνισμό η/και για το δώρο τους όπως επίσης και για την ακύρωση της συμμετοχής τους.
 12. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Ιστοσελίδας της Διοργανώτριας, των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας Instagram με την οποία η Εταιρεία δεν συνεργάζεται καθώς και τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων που θα παραμείνουν αναρτημένοι καθ΄όλη την διάρκεια του Διαγωνισμού στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση εκ μέρους των συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΟΨΙΑΛΗΣ
Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Η εταιρία με την επωνυμία «ΚΑΠΑ ΛΑΜΔΑ ΩΜΕΓΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, το διακριτικό τίτλο «ALOE di CRETA» και αριθμό ΓΕΜΗ 132503501000 , εδρεύουσα επί της οδού Πέτρου Ράλλη 10, Αθήνα, με ΑΦΜ 800619900 (στο εξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) προωθητικό διαγωνισμό.

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της κλήρωσης και ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο του Προγράμματος.

ΟΡΟΙ

 1. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από 25/07/2022 έως και 25/9/2022 (εφεξής «Διάρκεια»). H Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει ή να παρατείνει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού με προηγούμενη ανακοίνωσή της.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκων απαιτείται συναίνεση του ασκούντος την επιμέλεια, η οποία δύναται να ζητηθεί από την Διοργανώτρια σε έγγραφη μορφή οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, των συνεργατών καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β’) βαθμού και οι σύζυγοί τους.
 3. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχων») θα πρέπει να «ακολουθεί» αθροιστικά και τους λογαριασμούς που διατηρούν στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Instagram οι κάτωθι χρήστες: 1) Alexandros_kopsialis 2) worldofbeautygr 3) jolijolieu. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος ή και η καταβολή ανταλλάγματος.
 1. Όλοι οι Συμμετέχοντες καταχωρούνται αμέσως σε λίστα με τα στοιχεία που έχουν χορηγήσει στην εταιρεία για την πραγματοποίηση της αγοράς τους.
 2. Συνολικά θα αναδειχθούν 6 νικητές βάσει κληρώσεως που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 25η Σεπτεμβρίου 2022 σε ζωντανή αναμετάδοση (live streaming) μέσω της πλατφόρμας του Instagram και θα την παρουσιάσει ο συνεργάτης (Influencer) της εταιρείας κος Αλέξανδρος Κοψιάλης. Το σύνολο των συμμετεχόντων έχει την δυνατότητα παρακολούθησης της κλήρωσης μέσω της επίσημης σελίδας του Συνεργάτη στο ως άνω μέσο κοινωνικής δικτύωσης με διεύθυνση @alexandros_kopsialis. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με τεχνικά μέσα πιστοποιημένης εγκυρότητας με την μέθοδο Random και οι νικητές θα προέρχονται από τους ακόλουθους (followers) του influencer που θα παρουσιάσει την κλήρωση, υπό την προϋπόθεση να αποτελούν και ακολούθους αμφότερων των σελίδων 1) worldofbeautygr και 2) jolijolieu στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Οι νικητές θα κερδίζουν έκαστος το δώρο του, αναλόγως της σειράς ανάδειξής τους ως νικητές. Ο πρώτος κατά σειρά ανάδειξης νικητής κερδίζει το χρηματικό ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ, ο δεύτερος κατά σειρά ανάδειξης νικητής κερδίζει ένα μηχανάκι Piaggio Medley ABS 2022, ο τρίτος κατά σειρά ανάδειξης νικητής το χρηματικό ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ, ο τέταρτος κατά σειρά νικητής κερδίζει το χρηματικό ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ, ο πέμπτος κατά σειρά νικητής κερδίζει το χρηματικό ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ και ο έκτος κατά σειρά νικητής κερδίζει το χρηματικό ποσό των πεντακοσίων (500,00) ευρώ. Η καταβολή του επάθλου θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο νικητής σε Ελληνικό Τραπεζικό ίδρυμα ή και σε νομίμως λειτουργούσα Τράπεζα του Εξωτερικού. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την ανάδειξη εκάστου νικητή και πριν την καταβολή, η Διοργανώτρια θα προβεί σε κάθε νόμιμη παρακράτηση τυχόν φόρων και τελών  που θα αποδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο και των δαπανών αποστολής εμβασμάτων (σε περίπτωση διαφορετικής τράπεζας). Στους νικητές θα αποδοθούν τα έπαθλα απομειούμενα μόνο κατά τους φόρους, τέλη, εισφορές και έξοδα.
 3. Έκαστος νικητής κερδίζει το ανωτέρω αναφερόμενο Δώρο που αποτελείται από τις προπεριγραφόμενες παροχές, αναλόγως σειράς ανάδειξης. Το δώρο που αντιστοιχεί σε έκαστο νικητή είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Ειδικά σε περίπτωση χρηματικοί επάθλου, τα δώρα θα καταβληθούν στον αναδειχθέντα και όχι σε τρίτο υποδεικνυόμενο πρόσωπο. Η άρνηση παραλαβής του δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου.
 4. Οι κατά την παραπάνω διαδικασία νικητές θα αναρτηθούν στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ περαιτέρω ενδεχομένως να ειδοποιηθούν και με ηλεκτρονική επιστολή εάν αυτοί την έχουν δηλώσει στα προσωπικά τους στοιχεία. Με την ανακοίνωση των νικητών ή την ανάρτηση των ονομάτων στα ηλεκτρονικά μέσα της Διοργανώτριας τεκμαίρεται αυτοδικαίως ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση. Ο νικητής που κέρδισε χρηματικό έπαθλο είναι υποχρεωμένος να επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια εντός  3  ημερών από την ανάδειξή του και προϋπόθεση για την παραλαβή του δώρου είναι η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας του ιδίου κατά την ημεροχρονολογία που θα καθορίσει η Διοργανώτρια, η γνωστοποίηση του ΑΦΜ και τυχόν περαιτέρω προσωπικών ή και φορολογικών στοιχείων έκαστου εκ των νικητών ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σε περίπτωση που προκύψει ότι το ίδιο πρόσωπο είναι περισσότερες φορές νικητής (ίδιος αριθμός ταυτότητας με διαφορετική σελίδα) το δεύτερο δώρο θα ακυρώνεται και η Διοργανώτρια δύναται είτε να επαναλάβει την κλήρωση είτε τον διαγωνισμό. Σε περίπτωση που εντός του ανωτέρω διαστήματος, κάποιος εκ των νικητών δεν απαντήσει ή αρνηθεί την παραλαβή του δώρου ή σε περίπτωση που δεν προσέλθει για παραλαβή του δώρου κατά την καθορισθείσα από την Διοργανώτρια ημεροχρονολογία ή σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης του δώρου λόγω μη εύρεσης του νικητή τότε το δώρο ακυρώνεται για τον νικητή. Οι νικητές δεν έχουν δικαίωμα μετά την πάροδο 15 ημερών από την ολοκλήρωση της κλήρωσης να ζητήσουν την παράδοση των δώρων τους.
 5. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του ανεπιφύλακτη συναίνεση στην χρήση  ευαίσθητων ή μη, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την καταχώρηση τους αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, από την Διοργανώτρια. Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η Διοργανώτρια, ενώ παράλληλα τα παραπάνω δεδομένα  συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων (database) που θα τηρεί η Διοργανώτρια και η συνεργαζόμενη με αυτήν – για τους σκοπούς συλλογής των στοιχείων- συνεργαζόμενη εταιρεία, η εταιρεία αποστολής των δώρων, οι προστηθέντες της Διοργανώτριας, οι παρουσιαστές και οι συνεργάτες που απασχολούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του Διαγωνισμού και αυτή η λίστα θα διαγραφεί μετά την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων και την παραλαβή των δώρων από όλους τους νικητές. Σκοπός δημιουργίας του αρχείου είναι η ανάδειξη των νικητών του παραπάνω διαγωνισμού και τα στοιχεία όλων των συμμετεχόντων με την επιφύλαξη των στοιχείων των νικητών θα διαγράφονται αμέσως μετά το πέρας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία μόνο των νικητών που κέρδισαν χρηματικό έπαθλο  θα παραμείνουν στην βάση δεδομένων για το διάστημα που απαιτείται εκ των ισχυόντων φορολογικών διατάξεων.  Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και διόρθωσης των στοιχείων τους και αντίρρησης, καθώς και αίτησης διαγραφής τους αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, οποτεδήποτε με απλή ηλεκτρονική επιστολή προς την ηλεκτρονική διεύθυνση info@worldofbeauty.gr ή με έγγραφη επιστολή στην διεύθυνση της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια θα λάβει όλα τα απαιτούμενα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την συμμόρφωσή της με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και τους εφαρμοστικούς ισχύοντες νόμους για την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων. Τα στοιχεία που θα καταχωρηθούν δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα, δεν μεταβιβάζονται εκτός Ελλάδος και δεν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας ή αποθήκευσης για άσχετους σκοπούς. Όλοι όσοι συνεργάζονται με την Διοργανώτρια εταιρεία αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Διοργανώτρια: • να τηρούν εχεμύθεια, • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας, • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR και να διαγράφουν το σύνολο των στοιχείων μετά την ανάδειξη του νικητή.
 6. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, κατά την απόλυτη κρίση της. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στο Site της ή στην ιστοσελίδα που θα δημοσιευθούν στο Instagram.
 7. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση δήλωσης άσχετων με το συμμετέχοντα στοιχείων ή χρήσης διαδικτύου τρίτου προσώπου και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση χρήσης του διαδικτύου από ανήλικο, δίχως την ρητή συναίνεση του γονέα – κηδεμόνα του.
 8. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου δώρου. Η Διοργανώτρια και οι συνεργάτες της δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
 9. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του αλλά και χρήσης του δώρου μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για απεριόριστο χρονικό διάστημα κατά την διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας. Περαιτέρω αναγνωρίζουν ότι τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν με δημόσια ανάρτηση με αναφορά μόνο στα στοιχεία έκαστου εκ των νικητών. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για προωθητικούς σκοπούς και να ανακοινώσει δια του τύπου ή μέσω του διαδικτύου ή σε εκπομπές του σταθμού τα ονοματεπώνυμα των νικητών του διαγωνισμού ενώ η συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό ενέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.
 10. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία, θα επιλύεται αρμονικά μέσω Επιτροπής που θα αποτελείται από ένα εκπρόσωπο της Διοργανώτριας, ένα δικηγόρο και ένα μεσολαβητή. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς, τα μέρη έχουν δικαίωμα να προσφύγουν δικαστικώς.
 11. Οι συμμετέχοντες όσο και ο νικητής μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς με την Διοργανώτρια στο 211 212 3800 για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για το διαγωνισμό η/και για το δώρο τους όπως επίσης και για την ακύρωση της συμμετοχής τους.
 12. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της Ιστοσελίδας, των όρων χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα οποία θα προβληθεί ο διαγωνισμός καθώς και τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας.

Φόρμα επικοινωνίας